92彩票 www.444087.com| WWW.699059.COM| WWW.860819.COM| www.77996d.com| WWW.662160.COM| www.339281.com| WWW.11935.COM| www.907118.com| www.hc5859.com| WWW.144540.COM| WWW.20660.COM| WWW.684033.COM| www.ch8966.com| WWW.798533.COM| www.qilc0.com| WWW.383814.COM| WWW.271361.COM| www.861099.com| WWW.523046.COM| www.653750.com| WWW.586096.COM| www.178753.com| WWW.656559.COM| www.60123f.com| WWW.236649.COM| www.779zf.com| WWW.102393.COM| WWW.835663.COM| www.820158.com| WWW.294873.COM| www.325826.com| WWW.468885.COM| www.979816.com| WWW.646392.COM| WWW.866015.COM| www.rrle5.com| www.891079.com| WWW.184177.COM| www.082709.com| WWW.201493.COM| WWW.495422.COM| www.514077.com| WWW.57368.COM| www.qmfc7.com| www.577062.com| WWW.921645.COM| www.55czj.com| www.582477.com| WWW.667384.COM| www.07813.com| www.698771.com| WWW.694421.COM| www.11gpc.com| www.572102.com| WWW.64779.COM| www.hx1164.com| www.314877.com| WWW.508547.COM| WWW.447216.COM| www.025517.com| WWW.611435.COM| WWW.801373.COM| www.2688cai.com| www.500710.com| WWW.38887.COM| www.33112q.com| www.855765.com| WWW.557940.COM| www.gocp3.com| www.178211.com| WWW.860232.COM| WWW.361953.COM| www.c3956.com| www.50064u.com| www.837771.com| WWW.930565.COM| www.99677d.com| www.960121.com| WWW.363079.COM| WWW.910336.COM| www.52303d.com| www.621316.com| WWW.735246.COM| WWW.3146.COM| WWW.318980.COM| www.36788d.com| www.338082.com| WWW.487223.COM| WWW.535832.COM| WWW.50238.COM| www.hm2555.com| www.35918n.com| www.237644.com| www.927233.com| WWW.45877.COM| WWW.614155.COM| WWW.344355.COM| www.371f.cc| www.71399t.com| www.369072.com| www.870300.com| WWW.879422.COM| WWW.734507.COM| WWW.614155.COM| WWW.754255.COM| WWW.567334.COM| www.3552l.com| www.50074h.com| www.176225.com| www.520935.com| www.976921.com| WWW.642889.COM| WWW.132085.COM| WWW.707129.COM| WWW.27872.COM| WWW.827744.COM| www.zfcp9.com| www.2373i.com| www.35918z.com| www.76520z.com| www.99677w.com| www.86267o.com| www.280155.com| www.508277.com| www.548411.com| www.609715.com| www.755745.com| WWW.97344.COM| WWW.157654.COM| WWW.845836.COM| WWW.700386.COM| WWW.173832.COM| WWW.357107.COM| WWW.172664.COM| WWW.67630.COM| WWW.74766.COM| WWW.809055.COM| WWW.550670.COM| WWW.717171.COM| WWW.293385.COM| WWW.514833.COM| WWW.389344.COM| WWW.299630.COM| www.935970.com| www.895010.com| www.578113.com| www.355225.com| www.263988.com| www.290282.com| www.81520d.com| www.08500w.com| www.lc03.com| WWW.620035.COM| WWW.279960.COM| WWW.277848.COM| WWW.878508.COM| WWW.14011.COM| WWW.921558.COM| www.811257.com| www.359215.com| www.43131w.com| www.7782y.com| www.cb3988.com| WWW.370116.COM| WWW.265751.COM| WWW.757654.COM| www.649477.com| www.339786.com| 福建商學院

在校生/教職工/校友/家長/訪客 | English  舊版回顧

當前位置:首頁 / 信息公開  / 重要通知

關于學校領導接待日安排的通知(20190107)

來源:校辦公室 發布時間:2019/1/4 18:56:19 瀏覽人數:

各部門:
為深入貫徹落實中央八項規定精神,進一步拓寬學校領導與廣大師生員工的溝通聯系渠道,廣泛聽取師生員工對學校工作的意見和建議。按照《福建商學院領導接待日制度(試行)》(附件1)相關要求,現將學校領導接待日具體安排通知如下。
一、接待時間
2019年1月7日下午2:30—4:30
二、接待地點
連江校區明德樓二樓接待室
三、接訪領導
黨委副書記吳訪益
四、接待對象
學校教職工、學生。
請來訪人員填寫《福建商學院領導接待日預約登記表》(見附件2),并于接待日前一周交到校辦公室提前預約。如需提交書面材料的應在預約登記時將材料交至校辦公室。對來訪人員所反映的意見和問題,當場能夠解決的當場解決;不能當場解決的由工作人員進行登記,填寫《福建商學院領導接待日意見處理單》(見附件3)。
 
校辦公室聯系方式:
電話:0591-26350023
郵箱:fjsxybgs@fjcc.edu.cn
 
附件:校領導接待日通知附件.doc
1.福建商學院領導接待日制度(試行)
2.福建商學院領導接待日預約登記表
3.福建商學院領導接待日意見處理單
 
福建商學院辦公室
2019年1月4日

上一篇:
下一篇:
www.444087.com| WWW.699059.COM| WWW.860819.COM| www.77996d.com| WWW.662160.COM| www.339281.com| WWW.11935.COM| www.907118.com| www.hc5859.com| WWW.144540.COM| WWW.20660.COM| WWW.684033.COM| www.ch8966.com| WWW.798533.COM| www.qilc0.com| WWW.383814.COM| WWW.271361.COM| www.861099.com| WWW.523046.COM| www.653750.com| WWW.586096.COM| www.178753.com| WWW.656559.COM| www.60123f.com| WWW.236649.COM| www.779zf.com| WWW.102393.COM| WWW.835663.COM| www.820158.com| WWW.294873.COM| www.325826.com| WWW.468885.COM| www.979816.com| WWW.646392.COM| WWW.866015.COM| www.rrle5.com| www.891079.com| WWW.184177.COM| www.082709.com| WWW.201493.COM| WWW.495422.COM| www.514077.com| WWW.57368.COM| www.qmfc7.com| www.577062.com| WWW.921645.COM| www.55czj.com| www.582477.com| WWW.667384.COM| www.07813.com| www.698771.com| WWW.694421.COM| www.11gpc.com| www.572102.com| WWW.64779.COM| www.hx1164.com| www.314877.com| WWW.508547.COM| WWW.447216.COM| www.025517.com| WWW.611435.COM| WWW.801373.COM| www.2688cai.com| www.500710.com| WWW.38887.COM| www.33112q.com| www.855765.com| WWW.557940.COM| www.gocp3.com| www.178211.com| WWW.860232.COM| WWW.361953.COM| www.c3956.com| www.50064u.com| www.837771.com| WWW.930565.COM| www.99677d.com| www.960121.com| WWW.363079.COM| WWW.910336.COM| www.52303d.com| www.621316.com| WWW.735246.COM| WWW.3146.COM| WWW.318980.COM| www.36788d.com| www.338082.com| WWW.487223.COM| WWW.535832.COM| WWW.50238.COM| www.hm2555.com| www.35918n.com| www.237644.com| www.927233.com| WWW.45877.COM| WWW.614155.COM| WWW.344355.COM| www.371f.cc| www.71399t.com| www.369072.com| www.870300.com| WWW.879422.COM| WWW.734507.COM| WWW.614155.COM| WWW.754255.COM| WWW.567334.COM| www.3552l.com| www.50074h.com| www.176225.com| www.520935.com| www.976921.com| WWW.642889.COM| WWW.132085.COM| WWW.707129.COM| WWW.27872.COM| WWW.827744.COM| www.zfcp9.com| www.2373i.com| www.35918z.com| www.76520z.com| www.99677w.com| www.86267o.com| www.280155.com| www.508277.com| www.548411.com| www.609715.com| www.755745.com| WWW.97344.COM| WWW.157654.COM| WWW.845836.COM| WWW.700386.COM| WWW.173832.COM| WWW.357107.COM| WWW.172664.COM| WWW.67630.COM| WWW.74766.COM| WWW.809055.COM| WWW.550670.COM| WWW.717171.COM| WWW.293385.COM| WWW.514833.COM| WWW.389344.COM| WWW.299630.COM| www.935970.com| www.895010.com| www.578113.com| www.355225.com| www.263988.com| www.290282.com| www.81520d.com| www.08500w.com| www.lc03.com| WWW.620035.COM| WWW.279960.COM| WWW.277848.COM| WWW.878508.COM| WWW.14011.COM| WWW.921558.COM| www.811257.com| www.359215.com| www.43131w.com| www.7782y.com| www.cb3988.com| WWW.370116.COM| WWW.265751.COM| WWW.757654.COM| www.649477.com| www.339786.com| www.444087.com| WWW.699059.COM| WWW.860819.COM| www.77996d.com| WWW.662160.COM| www.339281.com| WWW.11935.COM| www.907118.com| www.hc5859.com| WWW.144540.COM| WWW.20660.COM| WWW.684033.COM| www.ch8966.com| WWW.798533.COM| www.qilc0.com| WWW.383814.COM| WWW.271361.COM| www.861099.com| WWW.523046.COM| www.653750.com| WWW.586096.COM| www.178753.com| WWW.656559.COM| www.60123f.com| WWW.236649.COM| www.779zf.com| WWW.102393.COM| WWW.835663.COM| www.820158.com| WWW.294873.COM| www.325826.com| WWW.468885.COM| www.979816.com| WWW.646392.COM| WWW.866015.COM| www.rrle5.com| www.891079.com| WWW.184177.COM| www.082709.com| WWW.201493.COM| WWW.495422.COM| www.514077.com| WWW.57368.COM| www.qmfc7.com| www.577062.com| WWW.921645.COM| www.55czj.com| www.582477.com| WWW.667384.COM| www.07813.com| www.698771.com| WWW.694421.COM| www.11gpc.com| www.572102.com| WWW.64779.COM| www.hx1164.com| www.314877.com| WWW.508547.COM| WWW.447216.COM| www.025517.com| WWW.611435.COM| WWW.801373.COM| www.2688cai.com| www.500710.com| WWW.38887.COM| www.33112q.com| www.855765.com| WWW.557940.COM| www.gocp3.com| www.178211.com| WWW.860232.COM| WWW.361953.COM| www.c3956.com| www.50064u.com| www.837771.com| WWW.930565.COM| www.99677d.com| www.960121.com| WWW.363079.COM| WWW.910336.COM| www.52303d.com| www.621316.com| WWW.735246.COM| WWW.3146.COM| WWW.318980.COM| www.36788d.com| www.338082.com| WWW.487223.COM| WWW.535832.COM| WWW.50238.COM| www.hm2555.com| www.35918n.com| www.237644.com| www.927233.com| WWW.45877.COM| WWW.614155.COM| WWW.344355.COM| www.371f.cc| www.71399t.com| www.369072.com| www.870300.com| WWW.879422.COM| WWW.734507.COM| WWW.614155.COM| WWW.754255.COM| WWW.567334.COM| www.3552l.com| www.50074h.com| www.176225.com| www.520935.com| www.976921.com| WWW.642889.COM| WWW.132085.COM| WWW.707129.COM| WWW.27872.COM| WWW.827744.COM| www.zfcp9.com| www.2373i.com| www.35918z.com| www.76520z.com| www.99677w.com| www.86267o.com| www.280155.com| www.508277.com| www.548411.com| www.609715.com| www.755745.com| WWW.97344.COM| WWW.157654.COM| WWW.845836.COM| WWW.700386.COM| WWW.173832.COM| WWW.357107.COM| WWW.172664.COM| WWW.67630.COM| WWW.74766.COM| WWW.809055.COM| WWW.550670.COM| WWW.717171.COM| WWW.293385.COM| WWW.514833.COM| WWW.389344.COM| WWW.299630.COM| www.935970.com| www.895010.com| www.578113.com| www.355225.com| www.263988.com| www.290282.com| www.81520d.com| www.08500w.com| www.lc03.com| WWW.620035.COM| WWW.279960.COM| WWW.277848.COM| WWW.878508.COM| WWW.14011.COM| WWW.921558.COM| www.811257.com| www.359215.com| www.43131w.com| www.7782y.com| www.cb3988.com| WWW.370116.COM| WWW.265751.COM| WWW.757654.COM| www.649477.com| www.339786.com|